המישור המרוכב

המספר המרוכב מוצג על ידי שני רכיבים – ממשי ומדומה :
a+ib או x+iy
אם נשייך את הרכיב הממשי לציר האופקי – הציר הממשי
ואת הרכיב המדומה לציר האנכי – הציר המדומה
נוכל להציג את המספר המרוכב כנקודה במערכת הצירים הקרטזית.
למשל :

z=x+iy=2+3i

יוצג על ידי הנקודה (2,3)

z=x+iy=-1+\frac 13i

יוצג על ידי הנקודה (1,1/3-)

המישור עליו מוצגים מספרים מרוכבים באופן זה נקרא המישור המרוכב והוא פותח תחום חדש לשאלות ומרחיב את האפשרויות שלנו להציג את המספרים המרוכבים בעזרתו.
בואו ונבין יותר את המשחקים והשאלות שאפשר לבסס על המישור המרוכב בשיעורים הבאים.